MY PLANET - תנאים והגבלות

תנאי שימוש חשבון משתמש 
 

I. הוראות כלליות
1.    משתמש המעוניין לעשות שימוש בשירותים הזמינים באתר, חייב להסכים לתנאי שימוש אלה ולהתחייב לפעול לפי הכללים המובאים בזה. תחילת השימוש בשירותים תהווה הסכמה מלאה ואישור מלא של הבנת תנאי השימוש והתקשרות בהסכם למתן השירותים ללא צורך בעריכת הסכם נפרד. כל משתמש, מרגע ביצוע הפעולה האמורה לעיל, יהיה מחויב למלא אחר ההוראות האמורות בתקנון זה.
2.    על המשתמש להיות בן 18 ומעלה. אם כשרותו המשפטית של המשתמש מוגבלת, הוא /היא יהיו רשאים להשתמש בשירותים בכפוף להסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי, שיהיה זמין בכתב בכל עת לפי בקשת פלאנט.

II. הגדרות
1.    בכל פעם שנעשה שימוש במונחים המופיעים להלן בהדגשה, יש לפרש אותם באופן המצוין להלן, אלא אם כן משתמע אחרת בבירור מתוך הקשר השימוש בהם:
א.    "תנאי שימוש" - התנאים המופיעים בתקנון זה, כפי שיהיו מעת לעת.
ב.    "ספק שירותים" או  "פלאנט" או "אנחנו" – חברת בתי קולנוע תאטראות ישראל בע"מ, ח.פ. 51-136141-2, מרחוב מדינת היהודים 91, הרצליה, ישראל 4676673, הרשום ברשם החברות תחת מספר חברה 51-136141-2.
ג.    "משתמש" – יחיד המשתמש בשירותים הניתנים על ידי פלאנט באופן אלקטרוני, על פי התנאים האמורים בזה.
ד.    "האתר" – אתר האינטרנט, שכתובתו: https://www.planetcinema.co.il/ לרבות אפליקציית Planet Mobile, המנוהלת על ידי פלאנט, או אתרים ויישומים אחרים אשר בבעלותה או המופעלים על ידי פלאנט או מטעמה, מעת לעת. פונקציונליות האתר עשויה להיות תלויה בשאלה אם המשתמש עושה שימוש באתר או באפליקציה לנייד.
ה.    "טופס יצירת קשר" – פונקציונליות המאפשרת למשתמש לשלוח הודעות לפלאנט באמצעות טופס הזמין בכתובת https://www.planetcinema.co.il/contact 
ו.    "שירות" – שירות הניתן על ידי פלאנט למשתמש באופן אלקטרוני באמצעות האתר;
ז.    "מידע אישי" - פירושו מידע כלשהו המתייחס ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי ('נושא המידע'); יחיד ניתן לזיהוי הוא מי שניתן לזהותו, במישרין או בעקיפין;
ח.    "חשבון" – חשבון מקוון פרטני של המשתמש, במסגרתו נאספים נתוני המשתמש הרשום והמחובר;
ט.    "הרשמה" – מילוי ושליחה על ידי המשתמש של הנתונים לפלאנט באמצעות הטופס, וכתוצאה מכך פתיחת חשבון ושימוש בשירות;
י.    "סיסמה" - מחרוזת של תווים אלפאנומריים ומיוחדים שצוינו על ידי המשתמש, הנחוצה כדי לאשר את המשתמש במהלך הרישום וההתחברות שלאחר מכן.
יא.    "פרטי הכניסה" - כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש שסופקה במהלך ההרשמה;
יב.    "התחברות" - הזנת מזהה (פרטי כניסה) וסיסמא פרטניים, המאפשרים גישה לתוכן החשבון, לאחר הרשמה מוקדמת של המשתמש;
יג.    "הסכם" – הסכם למתן השירות, אשר ההתקשרות בו היא באמצעות הסכמה לתנאי שימוש אלה והתחלת השימוש בשירות, אשר במסגרתו פלאנט מספקת שירותים אלקטרוניים למשתמש.
יד.    "אפליקציה לנייד" – אפליקציה אותה פלאנט מספקת למשתמש, זמינה להורדה מחנות האפליקציותApp Store (IOS)  ו- Google Play (Android). 
טו.    "מדיניות פרטיות" – כללים לאיסוף ועיבוד הנתונים האישיים של המשתמשים ולשמירה על מידע והגנה עליו. 

III. השירותים הניתנים באתר
1.    השירותים הניתנים באתר עשויים להיות חינמיים (כלומר, שירותים שאינם דורשים תשלום על ידי המשתמש) או שירותים בתשלום (כלומר, כאלה אשר מחויבים בתשלום מצד המשתמש). חלק מהשירותים עשויים לדרוש גם הרשמה.
2.    פלאנט עשויה לספק את השירותים הבאים באמצעות האתר באופן אלקטרוני:
א.    שירות לצפייה בתוכן האתר, לרבות אפשרות הצגת מידע על פלאנט, בתי הקולנוע שלנו, הסרטים וכו'.
ב.    שירות טופס יצירת קשר;
ג.    שירות גישה לחשבון וניהולו;
ד.    שירות הזמנת מקומות ורכישת כרטיסים אונליין לבתי הקולנוע של פלאנט;
ה.    שירות לרכישת כרטיסי מתנה אלקטרוניים ושימוש בכרטיסי מתנה אלקטרוניים, בשוברים ובכרטיסי המתנה (גיפט קארד) באתר;
3.    השימוש של המשתמש באפליקציות לנייד כפוף גם לתנאים של ספקי מערכות ההפעלה, כגון התנאים וההגבלות של Google Play, וכן תנאי שירותי המדיה של Apple. אם וככל שחנות Apple App Store או חנות Google Play ישנו את התנאים וההגבלות החלים על הורדה או שימוש באפליקציות לנייד, פלאנט לא תישא באחריות ולא תחוב בגין כל שינוי כאמור, לרבות שינויים הנבדלים מהסכם זה.
4.    אנו עשויים לעדכן, לשנות, לבטל, להשעות או להגביל זמינות או גישה לכל אחד מהשירותים (או כל חלק מהם) מעת לעת כדי לשקף שינויים במוצרים שלנו, בצרכי המשתמשים שלנו ובסדרי העדיפויות העסקיים שלנו או לעשות זאת מסיבות טכניות.
5.    שירות לצפייה בתוכן האתר
א.    על מנת להשתמש בשירותים, ללא צורך ברישום, על המשתמשים לקרוא את התוכן של תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירות.
ב.    ההסכם נכרת לאחר קריאת תקנון תנאי שימוש זה ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירות ונכרת לזמן השימוש בפועל בשירות.
ג.    המשתמש רשאי להפסיק את השימוש בשירות בכל עת. ההשלכות המשפטיות של הפסקת השימוש בשירות נקבעות על פי תקנות משפטיות מחייבות, אשר חלות בשל האופי המשפטי של השירות שניתן, כמו גם מכח הנסיבות העובדתיות.
ד.    אם המשתמש עוזב את האתר, ההסכם מסתיים ללא צורך במסירת הודעות נוספות.
6.    שירות טופס יצירת קשר 
א.    על מנת להשתמש בחלק מהשירותים, ייתכן שיהיה צורך להירשם. על המשתמשים לקרוא את התוכן של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירות.
ב.    ההסכם למתן שירות טופס יצירת קשר נכנס לתוקף לאחר קריאת תקנון זה וקריאת מדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירות, ולאחר שהמשתמש מילא ושלח את טופס יצירת הקשר, תוך מתן הנתונים הדרושים לתחילת השימוש בשירותים והוא הכרת למשך השימוש בפועל בשירות.
ג.    המשתמש נושא במלוא האחריות להשלכות כלשהן הנובעות ממילוי בלתי תקין של טופס יצירת הקשר על ידי המשתמש, ובפרט כשמדובר במסירת מידע שגוי, בלתי נכון, בלתי מדויק, חלקי או מטעה על ידי המשתמש.
ד.    בעת השימוש בשירות, על המשתמש לספק אך ורק נתונים אישיים הדרושים כדי לאפשר שימוש נאות בשירות. אם לא נדרש, המשתמש לא ימסור נתונים סודיים כגון: פרטי כרטיס תשלום, מידע הקשור לבריאות או למצב משפחתי אישי.
7.    שירות גישה לחשבון וניהולו
א.    על מנת ליהנות משירות הגישה לחשבון וניהולו, על המשתמש להירשם, לעבור את הליך האישור, לקרוא את תוכן תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות וכן לקבל אותם טרם השימוש בשירות.
ב.    ההרשמה מתבצעת באמצעות מילוי טופס הרשמה ייעודי על ידי המשתמש, לרבות הזנת נתונים אישיים, המסומנים על ידי פלאנט כנדרשים, על מנת להתחיל להשתמש בשירות, יצירת פרטי כניסה וסיסמא, השלמת הצהרות נחוצות ובכלל זה הסכמות, קבלת התקנון ומדיניות הפרטיות על ידי שליחת בקשה לפתיחת חשבון MyPlanet.
ג.    כדי ליצור חשבון, על המשתמש להיות בעל כשירות משפטית מלאה או להיות בן 18 לכל הפחות או בעל כשירות משפטית מוגבלת, בתנאי שהוא/היא פועלים בהסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי לנקוט בפעולות לכריתת חוזה ולהגיש הצהרות והסכמות בהתאם לתקנון תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.
ד.    המשתמש מחויב למסור נתונים מסומנים כנדרשים. הנתונים שסופקו על ידי המשתמש צריכים להיות עדכניים ונכונים.
ה.    על מנת להבטיח ביצוע נכון של ההסכם, המשתמש מחויב, באופן פרטני, לעדכן מייד את הנתונים, ובכלל זה נתונים אישיים, הנמסרים בקשר לכריתת ההסכם ככל הנדרש לביצועו כראוי.
ו.    המשתמש מחויב להשתמש בשירות באופן העולה בקנה אחד עם הוראות הדין החל, הוראות תנאי שימוש אלה, וכן עם הנוהגים וכללי ההתנהגות החברתית המקובלים באזור הנתון באופן שאינו מפריע למשתמשים אחרים.
לאחר השלמת הרישום, המשתמש יקבל גישה לחשבון. 
ז.    על מנת ליהנות מגישה לחשבון, יש צורך בביצוע הרשמה.
ח.    אם תהליך ההרשמה הושלם, אך הליך האישור לא הושלם, ייתכן שתוכן החשבון יהיה חסום.
ט.    "הליך האישור" משמעותו אישור המשתמש כי הוא הבעלים של כתובת הדוא"ל שניתנה במהלך תהליך ההרשמה. המשתמש עושה זאת על ידי כניסה לתיבת הדואר הנכנס שלו וביצוע הפעולות המופיעות בהוראות הכלולות בדוא"ל.
י.    כניסה אוטומטית של המשתמש וגישה לחשבון יהוו אישור לתהליך הרישום התקין. אם המשתמש לא קיבל אישור, תינתן גישה לחשבון אך ייתכן שהתוכן שלו יהיה חסום. אם המשתמש קיבל אישור, הוא יקבל גישה מלאה לתוכן החשבון, על ידי הזנת פרטי הכניסה והסיסמה באתר בכל פעם, בטופס ההתחברות.
יא.    המשתמש רשאי להשתמש בפונקציונליות של גישה לחשבון המיועד לשירות, בהיקף הקיים כעת והזמין לשימוש המשתמש על ידי פלאנט.
יב.    כדי לסגור את החשבון, על המשתמש לשלוח בקשה אל    [email protected] 
יג.    יש לשלוח את הבקשה מאותה כתובת דוא"ל המשמשת לשם כניסה לחשבון. 
8.    רכישה ו/או שימוש בשוברים ובכרטיסי מתנה (גיפט כארד) ובכרטיסי מתנה אלקטרוניים
שירות רכישה ושימוש באתר  של שוברים וכרטיסי מתנה אלקטרוניים ופיזיים מחייב התקשרות עם פלאנט וקבלת תנאיו של תקנון נפרד הזמין בכתובת https://www.planetcinema.co.il/static/iw/il/Planet-privacy-policy  וכן מחייב הסכמה למדיניות הפרטיות.

IV. תנאי שימוש באתר ובאפליקציות לנייד
2.    אנו רשאים לערוך שינויים באתר שלנו.
א.    אנו עשויים לעדכן ולשנות את האתר שלנו מעת לעת כדי לשקף שינויים במוצרים שלנו, בצרכי המשתמשים שלנו ובסדרי העדיפויות העסקיים שלנו או לעשות זאת מסיבות טכניות.
3.    אנו עשויים להשעות או להסיר את האתר שלנו.
א.    האתר שלנו זמין בחינם (למעט מוצרים בתשלום).
ב.    אין אנו מבטיחים שהאתר יהיה זמין, או שתפעול האתר יהיה רציף או נטול שגיאות.
ג.    אנו עשויים להשעות או לבטל או להגביל את הזמינות של האתר ו/או השירותים, כולם או חלקם, מסיבות עסקיות, טכניות ותפעוליות.
ד.    כמו כן, הנך נושא באחריות להבטיח שכל האנשים הניגשים לאתר שלנו באמצעות חיבור האינטרנט שלך, מודעים לתנאי שימוש אלה וכן לתנאים ולמגבלות אחרות, ומקיימים אותם.
4.    אזור פעילות
א.    האתר שלנו מיועד לאנשים המתגוררים בישראל. איננו מצהירים שתוכן אשר זמין באתר שלנו או באמצעותו מתאים לשימוש או זמין במיקומים אחרים.
5.    איננו אחראים לאתרים שאנו מקשרים אליהם
א.    למרות שאנו עושים מאמצים סבירים לעדכן את המידע באתר שלנו, איננו נותנים כל מצג, אחריות או ערבות, בין אם במפורש או במשתמע, לפיהם התוכן באתר שלנו הנו מדויק, שלם או מעודכן.
ב.    כאשר האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים אחרים ולמקורות המסופקים על ידי צדדים שלישיים, קישורים אלה ניתנים לנוחותך בלבד. אין לפרש קישורים כאמור כאישור על ידנו לאותם אתרים מקושרים או למידע אותו הנך עשוי לקבל מהם.
ג.    אין לנו שליטה כלשהי על התוכן המופיע באתרים או מקורות כאמור.
6.    כללים לגבי קישור לאתר שלנו
א.    הנך רשאי להשתמש בקישור המוביל לדף הבית שלנו, ובלבד שתעשה זאת בצורה הוגנת וחוקית שאינה פוגעת במוניטין שלנו ואינה מנצלת אותו.
ב.    אין ליצור קישור באופן שירמז על צורה כלשהי של שיוך, אישור או תמיכה מצידנו, כאשר זה אינו המצב.
ג.    אין ליצור קישור לאתר שלנו בכל אתר אינטרנט שאינו בבעלותך.
ד.    ד אין לכלול את האתר שלנו באף אתר אחר, ואין באפשרותך ליצור קישור לחלק כלשהו באתר שלנו, פרט לדף הבית.
ה.    אם ברצונך לקשר או לעשות שימוש כלשהו בתוכן באתר שלנו מלבד באופן האמור לעיל, עליך ליצור קשר עם [email protected]
ו.    איננו אחראים על וירוסים ואסור לך להפיץ אותם.
ז.    אתה אחראי לקביעת התצורה של טכנולוגיית המידע, תוכנות המחשב והפלטפורמה שלך כדי לגשת לאתר שלנו. עליך להשתמש בתוכנת הגנת מפני וירוסים משלך.
ח.    אין לעשות שימוש לרעה באתר שלנו על ידי הכנסת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר שהנו זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית. אין לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר שלנו, לשרת שבו מאוחסן האתר שלנו או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחובר לאתר שלנו. אין לתקוף את האתר שלנו באמצעות התקפה מסוג מניעת שירות או התקפה מסוג מניעת שירות מבוזרת. אנו נדווח על כל הפרה כאמור לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם רשויות אלה על ידי חשיפת זהותך בפניהן. במקרה של הפרה כאמור, זכותך להשתמש באתר שלנו תופסק באופן מיידי.
7.    דרישות טכניות הנחוצות לשם השימוש הנכון באתר:
א.    תוכנה: התקנה והפעלה של כל דפדפן התומך ביישום JavaScript;
ב.    תוכנה המאפשרת תצוגה מקדימה והדפסה של קבצים שנשמרו בפורמט JPG או PDF;
ג.    דפדפן אינטרנט גרסה 6 ומעלה או Firefox גרסה 2.0 ומעלה;
ד.    רזולוציה מינימלית (800X 600) ומעלה.
ה.    ניתן להשתמש בטכנולוגיות הבאות באתר: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, קובצי Cookie, HTML, CSS.3.
ו.    השירותים ניתנים בדרך כלל במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע; פלאנט שומרת לעצמה את הזכות להשבית את תפקוד האתר לצורך תיקון, תחזוקה או שינוי חומרה או תוכנה, או בשל גורמים שאינם תלויים בפלאנט.
ז.    כל הנתונים מוצפנים באמצעות (Secure Sockets Layer (SSL.
ח.    סגירת הדפדפן של המשתמש עלולה לגרום למחיקת נתונים שנשלחו לאתר. כל ההגדרות המשפיעות על אחסון או מחיקה של הנתונים המועברים במהלך ההתחברות, מוגדרות בדפדפן של המשתמש.
ט.    השבתת קובצי cookies אינה מונעת על פי רוב את השימוש בשירותים, אך עלולה במקרים מסוימים לגרום לקשיים בהתחברות לאתר. 

V. זכויות יוצרים וקניין רוחני
1.    האתר מכיל תכנים המוגנים בזכויות יוצרים, זכויות קניין תעשייתי ונכסים בלתי מוחשיים המוגנים בזכויות קניין רוחני. אין לשכפל או להפיץ תכנים כלשהם המוצגים באתר, ובפרט גרפיקה, סימנים מסחריים, סמלילים (לוגואים), אייקונים, תמונות, סרטונים ותכנים אחרים בכל אופן ובכל צורה.
2.    אין לשכפל או להפיץ חלק כלשהו המוצג באתר (ובפרט: טקסט, גרפיקה, סמלילים (לוגואים), אייקונים, תמונות, תצלומים, קובצי אודיו, קובצי וידאו עם נתונים, מצגות, תוכניות וכל יתר הנתונים), ללא אישור מראש מאת פלאנט.

VI. בטיחות שימוש בשירות
1.    המשתמש אחראי לכך שהנתונים שנמסרו על ידו נכונים ומדויקים. 
2.    המשתמש מתחייב לא לבצע באתר פעולות בלתי חוקיות, פוגעניות או פעולות העלולות להפריע או להזיק.
3.    חל איסור על המשתמש לספק תוכן בלתי חוקי כלשהו באמצעות האתר.
4.    המשתמש מחויב להגן על המידע המאפשר את זיהויו בערוצי גישה אלקטרוניים, ובייחוד, בנוגע לחשבון, על ידי אי שיתוף פרטי הכניסה והסיסמה.
5.    על המשתמש לשנות מעת לעת את הסיסמה לחשבון. מטעמי אבטחה, מומלץ ליצור סיסמה חזקה, להימנע מסיסמאות שהן מילים מהמילון, מלים קלות או צפויות.
6.    פלאנט לא תישא באחריות להשלכות של מסירה על ידי המשתמש של מידע המאפשר את זיהויו באתר על ידי אנשים בלתי מורשים.
7.    המשתמש מתחייב שלא לגלות את פרטי חשבונו לאנשים אחרים מלבדו והוא נושא באחריות לפעולות עובדתיות ומשפטיות שנעשו במסגרת פונקציונליות האתר באמצעות חשבון המשתמש שלו בקשר לגישה הבלתי מורשית לפרטי כניסה ולסיסמה.
8.    אם עולה חשד להשתלטות על פרטי הכניסה או הסיסמה על ידי אנשים בלתי מורשים, המשתמש מחויב לשנות מיידית את הסיסמה או ליצור קשר עם פלאנט באמצעות משלוח הודעה בטופס יצירת הקשר.

VII. עיבוד מידע אישי
1.    המחזיק במידע של אנשים (או משתמשים) המשתמשים בשירותים/מוצרים המוצעים הוא פלאנט. 
2.    המידע האישי מעובד למטרות המתוארות במדיניות הפרטיות. 

VII. הזכות לביטול וסיום ההסכם
1.    עבור חלק מהשירותים הניתנים על ידי  פלאנט, הליך הביטול מוגדר בתנאים ותניות נפרדים המתייחסים לאותם השירותים.
2.    מבלי לפגוע בזכות לעיל, למשתמש נתונה הזכות לבטל את הסכם מתן השירות לאלתר, בכל עת, על ידי שליחת מידע רלוונטי בטופס יצירת הקשר, אלא אם הזכות לביטול החוזה צוינה באופן אחר בתנאי שימוש נפרדים לגבי שירות מסוים זה.
3.    פלאנט רשאית לבטל לאלתר את ההסכם בדבר מתן שירותי גישה לחשבון לאחר מתן הודעה מוקדמת 14 יום מראש, בכל עת ומכל סיבה שהיא, אם המשתמש הפר תנאי שימוש אלה וכן במקרה של הפסקת מתן שירותים אלקטרוניים על ידי פלאנט. פלאנט תודיע על ביטול ההסכם על ידי משלוח הודעה לכתובת המשתמש שניתנה בתהליך רישום החשבון או לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה ששויכה לחשבון המשתמש.

IX. נוהל הגשת תלונות
1.    המשתמש רשאי להגיש תלונה לגבי השירותים הניתנים באתר.
2.    הגשת התלונה תבוצע בהקדם האפשרי לאחר התרחשות האירוע העומד בבסיס התלונה.
3.    תלונות צריכות לכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים: שם, שם משפחה, פרטי התקשרות (מען למכתבים או כתובת דואר אלקטרוני) ותיאור נסיבות המצדיקות את הגשת התלונה על ידי המשתמש.
4.    יש להגיש את התלונה באמצעות טופס יצירת קשר.
5.    תלונות ייבדקו על ידי פלאנט ותשובתה תתקבל תוך 14 יום ממועד קבלת התלונה. התשובה תישלח לפי פרטי ההתקשרות אותם ציין המשתמש בעת הגשת התלונה.
6.    פלאנט רשאית לבקש מידע נוסף כל עוד יתברר שהדבר נחוץ לבירור העובדות ולשקילת התלונה.

X. גוגל ואפל
ההסכם לשימוש באתר חל אך ורק בין המשתמש לבין פלאנט. החברות Google LLC ("גוגל") ו-Apple Inc ("אפל") אינן צד להסכם זה. על ידי שימוש במוצרים, שירותים, תוכן או תוכנה המסופקים על ידי גוגל או אפל (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חנות Google Play ו-Apple App Store), המשתמש מסכים להיות כפוף לכל תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים של גוגל או אפל. גוגל ואפל אינן אחראיות לטענה כלשהי של צד שלישי לפיה אפליקציה כלשהי לנייד של פלאנט, או החזקה או שימוש של המשתמש בכל אפליקציה לנייד כאמור, מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי. המשתמש מאשר ומסכים שגוגל ואפל, והחברות הבנות שלהן, הן צד שלישי של ההסכם לשימוש באתר, אולם רק  מקום בו ההסכם לאפליקציה לנייד המשמשת במוצר של גוגל או אפל (לפי העניין), ולגוגל ולאפל יש זכות לאכוף הסכם כזה כנגד המשתמש כצד שלישי להסכם. 

XI. שונות
1.    פלאנט עשויה לתקן תנאי שימוש אלה בעתיד, ובלבד שתנאי השימוש המעודכנים יהיו זמינים באתר. תיקון תנאי השימוש אינו משפיע על זכויות המשתמש שכבר נרכשו על סמך הגרסה הקודמת של תנאי השימוש. השימוש של המשתמש באתר או בשירותים לאחר הכנסת שינויים בתנאי השימוש יתפרש כהסכמה לשינויים.
2.    משתמש שאינו מסכים לתוכן החדש של תנאי השימוש זכאי להביא את ההסכם לידי סיום בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  VII ס"ק 2.
3.    כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתנאי שימוש אלו יובאו להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד ולא תינתן סמכות שיפוט לערכאה אחרת אלא אם נקבע אחרת בהוראות חוק.