מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי
בתי קולנוע תאטראות בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובאפליקציות של החברה (להלן ביחד: "היישומים"), לפיכך, החברה מבקשת באמצעות מסמך מדיניות פרטיות זה ליידע את המשתמשים ביישומים את מדיניות הפרטיות של החברה הנהוגה בהם, לתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש ביישומים, את השימוש שייעשה באותו מידע, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, וכן את זכויותיך בקשר עם המידע.

גלישה ביישומים, או כל שימוש אחר בהם, לרבות רכישת כרטיסים ופנייה לשירות הלקוחות, כפופה למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה ולכן הנך מתבקש לקראה בקפידה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה לגשת ו/או להשתמש ביישומים ו/או להשתמש בשירותים המוצעים בהם.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת כמובן לנשים ולגברים כאחד.

על מנת שתוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באמצעות היישומים או חלק מהם, כגון רכישת כרטיסים, תידרש למסור מידע אישי הכולל, בין היתר, פרטים מזהים אודותיך או אודות צדדים שלישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, תמונת פנים, אמצעי תשלום וכו'. בנוסף, החברה אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש ביישומים כגון היסטוריית רכישה, סרטים מועדפים, פעולות שתבצע, הוראות והודעות שתמסור, לרבות בקשות לצרכי סיוע טכני, מתן משובים ומענה לסקרים, מידע הנמסר כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון, או בכל אמצעי תקשורת אחר, וכיו"ב. כל נתוני מידע אלו ייקראו במדיניות פרטיות זו "המידע".

פריטי המידע הנמסרים על ידך לחברה או נאספים על ידי החברה במסגרת השימוש שלך ביישומים, נמסרים מרצונך החופשי ו/או נאספים על ידי החברה בהסכמתך, והם יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יכול ולא תוכל להשתמש בחלק מהיישומים או בשירותים המוצעים על ידיהם. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי כל הפרטים שמסר לחברה במידת הצורך הם נכונים ומדויקים. ככל שתמסור לנו מידע גם אודות צדדים שלישיים, הנך מצהיר כי יש בידיך את כל ההרשאות החוקיות ו/או קיבלת את הסכמתם כל נושאי המידע או צדדים שלישיים לחלוק עם החברה מידע זה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך, הבאת לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו. החברה לא תישא באחריות בכל הנוגע לאי קבלת הסכמה, מסירת מידע ללא הרשאה חוקית או יידוע אותם צדדים שלישיים בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אודותיהם על ידי החברה.

נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש ביישומים, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו ביישומים, הקישורים שנבחרו בהם, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל היישומים, משך זמן השהות ביישומים, מערכות ההפעלה שמשמשות אותך, הצעות, שירותים או סרטים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, נתוני המכשיר שלך, כדוגמת סוג והגרסה של המכשיר שלך, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi, Unique Device Identifier וכו'. ועוד. מידע זה ייקרא להלן :"מידע שאינו מזהה אישית". ככל ומידע שאינו מזהה אישית יישמר יחד עם מידע, הוא ייחשב ל"מידע" תחת מדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע
השימוש במידע או במידע שאינו מזהה אישית שנאסף על ידי החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת  –
 
•        לאפשר להשתמש בשירותים שונים ביישומים;
•        לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים ביישומים;
•        לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים במסגרת היישומים;
•        תפעול מועדוני לקוחות, קמפיינים, מבצעים שהחברה תנהל מעת לעת;
•    לצורך ביצוע ההתקשרות עמך, לרבות רכישת מוצרים ושירותים ביישומים;
•        לצרכי פרסום מידע ותכנים, לרבות התאמת המודעות שיוצגו בעת שימושך ביישומים לתחומי ההתעניינות שלך;
•        לאפשר פניות לחברה באמצעות היישומים, רישום לניוזלטרים (בכפוף להוראות הדין) וכיו"ב;
•        לצרכי תקשורת ושירות לקוחות בין החברה למשתמשים לגבי השימוש והשירותים שביישומים;
•    לספק תמיכה (לרבות שליחת הודעות שירות ותחזוקה) ולטפל בבקשות או בתלונות, וכן על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון;
•    לצרכים ניהוליים, תפעוליים ואחרים הנדרשים לצורך תפעול היישומים ו/או השירותים המוצעים דרכם; 
•        לערוך מחקרים או ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה (מחקרים אלו ייערכו על בסיס המידע שאינו מזהה אישית).
•        על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.
 
מסירת מידע לצדדים שלישיים
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידי החברה אודותיך, אלא במקרים המפורטים להלן:
 
•     לספקים, שותפים עסקיים (לרבות מועדוני לקוחות וארגוני צרכנים), נותני שירות או קבלנים, חברות המספקות שירותי אחסנת מידע, ספקי דיוור ופרסום, ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך היישומים, תוך שמירה על פרטיותך.
•     במקרה שתפר את מדיניות פרטיות זו או כל הסכם אחר שלך עם החברה, או אם תבצע באמצעות היישומים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
•     בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
•     ככל שהדבר מחויב או נדרש על פי דין, אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
•    כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו;
•     אם החברה תארגן את פעילות היישומים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות היישומים עם פעילותו של צד שלישי – החברה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ביישומים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
•    בעת השתתפות בפעילויות ומשחקים המפורסמים על ידי החברה ו/או בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו ביישומים במסגרת פעילות משותפת של החברה וצדדים שלישיים (לרבות רשויות מדינה) כפי שמוצג ביישומים טרם רכישת אותו מוצר או שירות, החברה תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהעברת המידע לעיל יכולה להיעשות לצדדים שלישיים המצויים מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

עוגיות  (Cookies)
חלק או כלל היישומים משתמשים ב"עוגיות" (Cookies), לרבות כאלה שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש ביישומים, בין היתר, לצורך תפעולם השוטף והתקין של היישומים, לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים, להפוך את היישומים מותאמים יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים,  לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש ביישומים, לאימות פרטים, ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה ביישומים, מהיכן הגיע אל היישומים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה ליישומים ועוד.
באפשרותך לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies, אך ייתכן כי במקרה זה היישומים או שירותים מסוימים בהם, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
אבטחת מידע
רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח אבטחת מידע הרמטית וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות ליישומים. החברה אינה מתחייבת שהיישומים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, לרבות למידע האישי, המאוחסן בהם.
החברה מיישמת ביישומים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה או היישומים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
בשימוש ורכישה ביישומים אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות, שיבושים ו/או במקרה של שימוש שלא כדין ביישומים ו/או במידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים.

זכויות בקשר עם המידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנך זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה. ככל שעיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות דוא"ל לכתובת  [email protected]
 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


 
משך הזמן בו נשמר המידע
החברה תשמור את המידע שלך לפי הצורך על מנת לממש את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו תחת הכותרת "השימוש במידע", זאת על פי הדין החל. תקופות שמירת המידע ייקבעו תוך התחשבות בסוג המידע הנאסף והמטרה שלשלמה הוא נאסף, תוך התחשבות בדרישות החלות על כל מקרה והצורך להשמיד מידע לא מעודכן ו/או מידע שלא נעשה בו שימוש בתוך זמן סביר. 
 

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה מבהירה כי מסמך מדיניות זו יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה שכן מדיניות זו היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו ביישומים תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. שינוי תנאי מדיניות פרטיות זו תיעשה ללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במסמך המדיניות בכל שימוש חדש ביישומים. המשך השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים.

יצירת קשר
בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות פנייה לדוא"ל [email protected]